Valsts ieskaites informātikā (2002.- 2010.)

Datorizēti teorijas testi

Rezultāti Uzdevumi Datnes Komentārs
2010 atvērt arhīvs lasīt
2009 atvērt arhīvs lasīt
2008 atvērt arhīvs  
2007 atvērt arhīvs lasīt
2006 skatīt teksts bildes dati lasīt
2005 skatīt dati lasīt
2004 skatīt bildes dati lasīt
2003 skatīt dati  
2002 skatīt dati  


2006. gada uzdevumi
Atpakaļ

1. uzdevums – darbs ar Paint un Word (40 punkti)

1. Izveidot mapi "Ieskaite" skolotāja noradītajā vietā.

2. Atvērt attēlu apstrādes lietotni Paint un iestatīt zīmējuma laukuma izmēru 6 x 6 cm.

3. Izveidot paraugā doto zīmējumu: (klikšķini, lai redzētu citus)

3.1. Uzzīmēt kvadrātu noapaļotiem stūriem ar visbiezāko sarkano līniju,

3.2. Uzzīmēt pusapli ar visbiezāko zaļo līniju līdzīgi paraugam,

3.3. Aizkrāsot laukumus ārpus pusapļa dzeltenā krasā, kā noradīts paraugā,

3.4. Izveidot uzrakstu "Ieskaite" zilā krasā pēc parauga.

4. Saglabāt zīmējumu mapē "Ieskaite", nosaucot to vārdā "Bilde", un aizvērt lietotni Paint.

5. Atvērt datni teksts.doc, kas atrodas skolotāja noradītajā vietā, un saglabāt datni mapē "Ieskaite", nosaucot to sava uzvārdā.

6. Teksta 1. rindai nomainīt rakstzīmju lielumu uz 19 pt.

7. Centrēt 2. rindas tekstu.

8. Trešās rindas tekstu izlīdzināt pēc labas malas.

9. Ceturtās rindas teksta otrajam vārdam iestatīt treknrakstu (Bold).

10. Teksta 5.- 10. rindai:

10.1. Mainīt fontu uz Arial,

10.2. Izlīdzināt tekstu pēc abām malām (Justify),

10.3. Iestatīt rindkopas pirmās rindas atkāpi 0,5 cm.

11. Dotajā tabulā:

1. kolonna

2. kolonna

3. kolonna

4. kolonna

5. kolonna

Bilde 1

 

100

 

 

Bilde 2

 

200

Centrs

 

Bilde 3

 

300

 

 

Bilde 4

 

400

 

 

11.1. Izdzēst 2. kolonnu,

11.2. Pievienot apakšā 2 rindas,

11.3. Ievadīt un noformēt datus tabulā pēc dota parauga,

11.4. Pirmās rindas augstumu nomainīt uz 2 cm,

11.5. Pēdējās kolonnas platumu nomainīt uz 5 cm,

11.6. Centrēt horizontālā un vertikālā virzienā 1. rindas šūnās esošos tekstus,

11.7. Ievietot vardu “Bilde 1” vietā zīmējumu Bilde 1, kas atrodas skolotāja noradītajā vietā,

11.8. Izveidot 3 pt biezu apmali tabulas 2.- 4. rindas visām šūnām,

11.9. Izveidot tabulas pēdējai kolonnai pelēku fonu.

12. Ievietot 13. rindā formulu no formulu konstruktora (Microsoft Equation) pēc parauga:

12.1. Ievadīta daļa ar saucēju un skaitītāju,

12.2. Ievadīta kvadrātsakne,

12.3. Ievadīta pārējā formulas daļa.

13. Ievietot lapas pārtraukumu 15. rindas sakumā.

14. Teksta 16.- 29. rindu pārveidot ar burtiem A, B, C ... numurētā (Numbering) sarakstā.

15. Ievietot pa labi no numurētā saraksta brīvā vietā zīmējumu nr. 1 no 32. rindas, nesabojājot saraksta izvietojumu.

16. Teksta 30. rindā pirms vārda "Pirmais" ievietot simbolu - & no fonta Wingdings.

17. Vārdus “augšējo indeksu” 31. rindā pārveidot par augšējo indeksu (Superscript).

18. Aiz teksta “Vēres vieta” 14. rindā ievietot vēri (**), kurā noradīt savu varianta numuru ar vārdiem.

19. Pēdējai rindkopai:

19.1. Izveidot dubultlīnijas apmali,

19.2. Pasvītrot trešo teikumu,

19.3. Izveidot dzeltenu fonu,

19.4. Izveidot dubulto atstatumu starp rindkopas rindām,

19.5. Izveidot rindkopas atkāpi 5 cm no kreisas malas,

20. Ievietot lappuses kājenes (Footer) vidū lapas numuru,

21. Uzlikt dokumentam šādus attālumus no malām: augšā un apakšā - 3 cm, kreisajā un labajā puse - 2 cm. Saglabāt dokumentā veiktās izmaiņas un beigt darbu ar Microsoft Word.

2. uzdevums - praktiskais darbs ar Excel (30 punkti)

1. Ar izklājlapu lietotnes Microsoft Excel palīdzību atvērt skolotāja norādītajā vietā doto datni dati.xls un saglabāt to savā mapē.

2. Pāriet uz darblapu “Pagasti” un turpināt darbu šajā lapā.

3. Atlasīt darblapas visas šūnas un nomainīt to satura fontu uz Tahoma.

4. Atlasīt pirmo rindu, mainīt tās satura fonta izmēru uz 14.

5. Atlasīt pirmo rindu, mainīt tās izlīdzinājumu tā, lai teksts vienā šūnā attēlotos vairākās rindās.

6. Atlasīt pirmo rindu, mainīt tās teksta orientāciju uz vertikālo.

7. Atlasīt pirmo rindu, mainīt tās augstumu uz 90.

8. Šūnās K1:P1 mainīt teksta formatējumu tā, lai vārds ha attēlotos kā augšējais indekss.

9. Atlasīt C līdz P kolonnas, mainīt to platumu uz 9.

10. Samainīt vietām kolonnās A un B esošos datus.

11. Šūnā Q2 aprēķināt kopējo lauksaimniecības kultūrām atvēlēto platību jeb šūnu apgabalā K2:P2 esošo skaitļu summu.

12. Pārkopēt formulu no šūnas Q2 uz šūnu apgabalu Q3:Q516 tā, lai tiktu aprēķināta kopējā lauksaimniecības kultūrām atvēlētā platība katrā no pagastiem.

13. Izmantojot šūnas adresi no darblapas “Rajoni”, darblapas “Pagasti” šūnā R76 aprēķināt, kādu daļu no Cēsu rajona kopējās platības aizņem kartupeļu lauki Cēsu rajona Amatas pagastā.

14. Pārkopēt formulu no šūnas R76 uz šūnu apgabalu R77:R99 tā, lai katram Cēsu rajona pagastam tiktu aprēķināts, kādu daļu no Cēsu rajona kopējās platības aizņem kartupeļu lauki.

15. Formatēt visus skaitļus apgabalā R76:R99 procentu formā.

16. Formatēt visus skaitļus apgabalā R76:R99 ar 1 decimālo zīmi aiz komata.

17. Darblapas “Pagasti” šūnā E517 aprēķināt šūnu apgabala E2:E516 vidējo vērtību jeb vidējo cūku skaitu vienā pagastā.

18. Pārkopēt formulu no šūnas E517 uz šūnu apgabalu C517:J517 tā, lai tiktu aprēķināts arī visu pārējo dzīvnieku vidējais skaits pagastos.

19. Ievietot jaunu kolonnu lapas kreisajā malā.

20. Ievietotajā kolonnā sanumurēt datus, sākot no 2. rindas, augošā secībā, ievadot skaitļus no 1 līdz 515.

21. Nemainot numerāciju, sakārtot datus alfabētiskā secībā pēc pagastu nosaukumiem.

22. Darblapas “Viens rajons” nosaukumu mainīt uz “Cēsu rajons”.

23. Darblapā “Pagasti” ieslēgt AutoFiltru un atlasīt visus datus par Cēsu rajonu.

24. Atlasītos datus pārkopēt uz darblapu “Cēsu rajons” un izslēgt filtru.

25. No darblapā “Rajoni” dotajiem datiem izveidot riņķa diagrammu, kas attēlotu zemes izmantojumu Cēsu rajonā. Diagramma jānovieto lapā “Cēsu rajons”.

26. Pievienot katram diagrammas sektoram procentuālo vērtību un nosaukumu.

27. Izvilkt uz āru vienu vai vairākus diagrammas sektorus tā, lai uzraksti nepārklātos.

28. Vienam no diagrammas sektoriem mainīt aizpildījumu uz horizontāli svītrotu.

29. Pievienot diagrammai virsrakstu “Zemes izmantojums Cēsu rajonā”.

30. Saglabāt darbu un aizvērt izklājlapu programmu.

Datorizētajā teorijas testā nav ietverti 5 bilžu jautājumiem, kuros vajadzēja:

# Pazīt izvades ierīci no tastatūras, mikrofona, skaļruņa un kursorbumbas attēliem,

# Atrast operatīvo atmiņu, ja vēl klāt pielikti procesora, kompaktdiska un disketes attēli,

# Noteikt, pēc kādas pazīmes sakārtotas datnes un mapes Windows Explorer logā (to varēja noteikt pēc blāvā trijstūrīša pie kolonnas virsraksta Modified),

# Bija jāatrod kļūda datorkrēslā sēdošas sievietes darba pozā, ja galva atrodas kādu pusmetru virs monitora augšējās malas,

# C diskā vajadzēja saskaitīt mapes ar apakšmapēm pēc krustiņiem mapju koka attēlā.

Vēl 3 bilžu jautājumi pārveidoti teksta formā:

# Par notikumu ar prezentācijā atlasītajiem 2 slīdiem, nospiežot Delete,

# Par rindas File, Edit, View... nosaukumu Windows vidē,

# Par zīmējuma izmēru proporcionālo palielināšanu, velkot aiz aktīvajiem punktiem.2005. gada uzdevumi
Atpakaļ

1. uzdevums – darbs ar Paint un Word (40 punkti)

1. Izveidot mapi “Ieskaite” skolotāja norādītajā vietā

2. Atvērt attēlu apstrādes lietotni Paint un iestatīt zīmējuma laukuma izmēru 4 x 4 cm

3. Izveidot paraugā doto zīmējumu:

3.1. Uzzīmēt kvadrātu ar biezāko līniju
3.2. Uzzīmēt ovālu ar tievāko līniju
3.3. Aizkrāsot laukumu ārpus ovāla pelēkā krāsā
3.4. Izveidot savas klases nosaukumu melnā krāsā

4. Saglabāt zīmējumu mapē “Ieskaite”, nosaucot to savā vārdā, un aizvērt lietotni Paint

5. Atvērt datni teksts1.doc, kas atrodas skolotāja norādītajā vietā, un saglabāt datni mapē “ieskaite”, nosaucot to savā uzvārdā

6. Teksta 1. rindai nomainīt fontu uz Tahoma ar lielumu 17 pt

7. Centrēt teksta 1. rindu

8. Ievietot tekstā 10. rindas vidū formulu no formulu konstruktora pēc parauga:

8.1. Ievadīt daļas saucēju un skaitītāju
8.2. Ievadīt kvadrātsakni
8.3. Ievadīt pārējo formulas daļu

9. Tekstam no 2. līdz 19. rindai nomainīt fontu uz Tahoma ar lielumu 12 pt

10. Teksta 3. rindu izlīdzināt pēc labās malas

11. Teksta 3. rindai iestatīt treknrakstu (Bold)

12. Izlīdzināt pēc abām malām (Justify) tekstu no 4. līdz 9. ridai

13. Iestatīt no 4. līdz 9. rindai rindkopas pirmās rindas atkāpi 1,5 cm no kreisās malas

14. Teksta 11.rindai iestatīt pasvītrojumu (Underline) un kursīvu (Italic)

15. Teksta rindas no 12. līdz 16. pārveidot par aizzīmētu (Bullet) sarakstu

16. Aizzīmētajam sarakstam iestatīt rindkopas atkāpi 2,5 cm no kreisās malas

17. Teksta 17. rindā pirms septiņzīmju skaitļa 7226310 ievietot telefona simbolu

18. Teksta rindām no 1. līdz 3. iestatīt 1,5 rindu atstatumu starp teksta rindām

19. Pirmās rindas tekstam izveidot dubultlīnijas apmali

20. Teksta 12. rindā vārdu skaitlis pārveidot par augšējo indeksu (Superscript)

21. Teksta 19. rindas sākumā ievietot lapas pārtraukumu

22. Pēc 19. rindas ievietot tabulu ar 5 rindām un kolonnām

Rindas nr. A[i] Exp(A[i]) SQRT(A[i])
 

0

   
 

1

   
 

-1

   
 

2,71

   

23. Ierakstīt tabulā dotos datus

24. Tabulas 1. rindas augstumu nomainīt uz 1 cm

25. Tabulas 1. kolonnas platumu nomainīt uz 3 cm

26. Centrēt tabulas 1. rindas šūnās esošos tekstus

27. Izveidot tabulas visām 2. – 5. rindas rūtiņām 1 pt biezu apmali

28. Izveidot 3 pt biezu tabulas ārējo apmali

29. Izveidot tabulas 1. rindai un 1. kolonnai pelēku fonu

30. Lietojot automātisko numurēšanu (Numbering), sanumurēt tabulas visas rindiņas no otrās līdz piektajai tā, lai numuri būtu redzami tabulas 1. kolonnā

31. Ievietot otrās lapas augšpusē attēlu image1.jpg, kas atrodas skolotāja norādītajā vietā

32. Izmantojot dokumenta automātisko lappušu numerāciju, ievietot lappuses numuru lapas kājenes (Footer) vidū

33. Otrajā lapā nākamajā rindā pēc tabulas ievadīt tekstu “Mana skola”, aiz kura ievietot vēri, kurā norādīt savas skolas nosaukumu

34. Izveidot dokumentam šādus attālumus no malām: augšā un apakšā – 3 cm, kreisajā un labajā pusē – 2 cm

35. Saglabāt dokumentā veiktās pārmaiņas un beigt darbu ar Microsoft Word

2. uzdevums – praktiskais darbs ar Excel (30 punkti)

1. Sameklējiet skolotāja norādītajā vietā datni dati.xls, atveriet to ar piemērotu izklājlapu lietotnes palīdzību un saglabājiet savā mapē, nosaucot savā uzvārdā

Darblapā “Dati”:

2. Mainiet šūnas A1 rakstzīmju fonta izmēru uz 14

3. Izceliet šūnas A1 saturu treknrakstā un kursīvā

4. Centrējiet šūnas A1 saturu šūnu apgabalā A1:B1

5. mainiet šūnas B8 izlīdzinājumu tā, lai tekstu šūnā var rakstīt vairākās rindās

6. Mainiet šūnu apgabala C8:F8 teksta novietojumu no horizontālā uz vertikālo

7. Palieliniet 8. rindiņas augstumu tā, lai visi dati pilnībā būtu redzami

8. Formatējiet apgabalu C9:F308 tā, lai skaitļi tajā attēlotos ar 2 decimālajiem cipariem aiz komata

9. Formatējiet apgabalu G9:G308 tā, lai skaitļi tajā attēlotos valūtas formātā

10. Formatējiet apgabalu H9:H308 tā, lai skaitļi tajā attēlotos procentu formātā

11. Izveidojiet apmali katrai apgabala A8:H308 šūnai, izmantojot punktsvītrotu līniju zaļā krāsā

12. Ierakstiet šūnā D309 formulu, kas dotu iespēju, saskaņā ar cenām visās benzīna uzpildes stacijās, aprēķināt 95E markas benzīna mazāko cenu

13. Ierakstiet šūnā D310 formulu, kas dotu iespēju, saskaņā ar cenām visās benzīna uzpildes stacijās, aprēķināt 95E markas benzīna lielāko cenu

14. Ierakstiet šūnā D311 formulu, kas dotu iespēju, saskaņā ar cenām visās benzīna uzpildes stacijās, aprēķināt 95E markas benzīna vidējo cenu

15. Ierakstiet šūnā G9 formulu, kas dotu iespēju aprēķināt, cik Ls jāmaksā par 60 litriem 95E markas benzīna

16. Pārkopējiet formulu no šūnas G9 uz šūnu apgabalu G10:G308 tā, lai maksa par 60 litriem 95E markas benzīna tiktu aprēķināta katrai degvielas uzpildes stacijai

17. Ierakstiet šūnā H9 formulu, kas dotu iespēju atbilstošajai degvielas uzpildes stacijai aprēķināt, par cik procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējā mēneša vidējo cenu (dati doti šūnā B3) ir pieaugusi 95E markas benzīna cena

18. Pārkopējiet formulu no šūnas H9 uz šūnu apgabalu H10:H308 tā, lai, atsaucoties uz šūnas B3 datiem, cenas pieaugums tiktu aprēķināts katrai benzīna uzpildes stacijai

19. Atlasiet visus datus par Bausku un kopā ar kolonnu virsrakstiem pārkopējiet uz darblapu Sheet3

20. Izmatojot datus no darblapas “Dati diagrammai”, attēlojiet joslu (Bar) diagrammā datus par Bauskas degvielas uzpildes stacijām tā, lai:

1) diagramma atrastos atsevišķā darblapā
2) Diagrammas darblapas nosaukums būtu “Bauska”
3) diagrammai būtu pievienots virsraksts “Degvielas cenas Bauskā”
4) visas joslas būtu zaļā krāsā ar atšķirīgiem aizpildījuma rakstiem datu sērijās

21. sakārtojiet apgabala A9:F308 datus dilstošā secībā pēc 95E markas benzīna cenas

22. Kolonnas A vietā ievietojiet jaunu kolonnu

23. Aizpildiet apgabalu A9:A308 ar skaitļiem no 1 līdz 300

24. Mainiet kolonnu A:I platumu tā, lai tās ietilptu vienas lapas platumā

25. Izmantojot filtru, atlasiet datus par visām firmas “Avin” benzīna uzpildes stacijām

26. Saglabājiet datus, atstājot ieslēgtus filtrus, un beidziet darbu ar izklājlapu lietotni


 
2004. gada uzdevumi
Atpakaļ

1. uzdevums – darbs ar Paint un Word (40 punkti)

1. Izveidot mapi “Ieskaite” skolotāja norādītajā vietā
2. Atvērt attēlu apstrādes lietotni
3. Iestatīt zīmējuma laukuma izmēru 3x3 cm
4. Veidot paraugā doto zīmējumu:

4.1. Uzzīmēt kvadrātu
4.2. Uzzīmēt liektu līniju
4.3. Aizkrāsot laukumu pelēkā krāsā
4.4. Izveidot uzrakstu IUB melnā krāsā

5. Saglabāt zīmējumu mapē “Ieskaite”, nosaucot to savā  vārdā, un aizvērt lietotni Paint 
6. Atvērt tekstu apstrādes lietotni Microsoft Word
7. Atvērt datni teksts1.doc, kas atrodas skolotāja norādītajā vietā
8. Saglabāt datni mapē “Ieskaite”, nosaucot to savā uzvārdā
9. Teksta 1. rindai nomainīt fontu uz Tahoma ar lielumu 16 pt
10. Iecentrēt teksta 1. rindu
11. Tekstam no 2. līdz 19. rindai nomainīt fontu uz Tahoma ar lielumu 12 pt
12. Teksta 2. rindu izlīdzināt pēc kreisās malas
13. Teksta 3. rindu izlīdzināt pēc labās malas
14. Teksta 3. rindai iestatīt treknrakstu (bold)
15. Izlīdzināt pēc abām malām (justify) tekstu no 4. līdz 10. rindai
16. Iestatīt 4. līdz 10. rindai rindkopas pirmās rindas atkāpi 0,5 cm no kreisās malas
17. Teksta 11. rindai iestatīt pasvītrojumu (underline) un kursīvu (italic)
18. Teksta rindas no 12. līdz 16. pārveidot par aizzīmētu (bullet) sarakstu
19. Aizzīmētajam sarakstam iestatīt rindkopas atkāpi 2,5 cm no kreisās malas
20. Teksta 17. rindā vārda “tālrunis” vietā ievietot telefona simbolu
21. Teksta rindām no 1. līdz 3. iestatīt 1,5 rindu atstatumu starp teksta rindām
22. Teksta 1. rindai izveidot dubultlīnijas apmali gar augšējo un apakšējo malu
23. Pirms 19. rindas ievietot lapas pārtraukumu
24. Vārdu “stundās” 19. rindā pārveidot par apakšējo indeksu (subscript)
25. Pēc 19. rindas ievietot tabulu ar 5 rindām un 3 kolonnām

Telpu skaits    
I 2,4 Ls 1,2
II 3,35 Ls 2,3
III 4,5 Ls 3,5
IV 3,8 Ls 4,6

26. Ierakstīt tabulā dotos datus
27. Tabulas 1. rindas augstumu nomainīt uz 1 cm
28. Tabulas 3. kolonnas platumu nomainīt uz 2,5 cm
29. Iecentrēt tabulas 2. un 3. kolonnas tekstu
30. Izveidot tabulas visām 2. līdz 5. rindas rūtiņām 1 pt biezu apmali
31. Izveidot 3 pt biezu tabulas ārējo apmali
32. Izveidot pelēku fonu tabulas 1. rindai
33. Ievietot otrās lapas augšpusē attēlu logo1.jpg, kas atrodas skolotāja norādītajā vietā
34. Ievietot automātisko dokumenta lappušu numerāciju
35. Otrajā lapā nākamajā rindā pēc tabulas ievadīt tekstu Mani sauc, aiz kura ievietot vēri (footnote), norādot savu vārdu un uzvārdu
36. Uzlikt Word dokumentam šādus attālumus no malām: augšā un apakšā 3 cm, kreisajā un labajā pusē 2,5 cm
37. Saglabāt dokumentā veiktās izmaiņas un beigt darbu ar Microsoft Word

2. uzdevums - praktiskais darbs ar Excel (30 punkti)

1. Atvērt izklājlapu lietotni Excel
2. Atvērt datni Dati1.xls, kas atrodas skolotāja norādītajā vietā
3. Saglabāt datni mapē “Ieskaite”, nosaucot to savā uzvārdā
4. Pārliecināties, ka darblapa Dati ir aktīva; ja tā nav, tad izvēlēties to
5. Mainīt šūnā A9 esošā teksta fonta lielumu uz 14
6. Centrēt 10. rindas visu šūnu saturu
7. Iestatīt 10. rindas tekstam kursīvu
8. Izveidot rāmīšus visām tabulas šūnām ar tievu līniju apgabalā A10:I60
9. Ierakstīt 11. rindas šūnā F11 formulu, lai varētu aprēķināt izteiksmes X1+X3-X4 vērtību skaitļiem, kas doti šūnās B11, D11 un E11
10. Pārkopēt formulu no šūnas F11 uz šūnu apgabalu F12:F60, lai katrā tabulas rindā tiktu veikti atbilstoši aprēķini
11. Ierakstīt šūnā G11 formulu, kas atrod lielāko no skaitļiem, kuri doti šūnu apgabalā B11:E11, un pārkopēt formulu uz šūnu apgabalu G12:G60, lai katrā tabulas rindā tiktu veikti atbilstoši aprēķini
12. Ierakstīt šūnā H11 formulu, kas aprēķina 33% no skaitļa X4, kurš dots šūnā E11, un pārkopēt formulu uz šūnu apgabalu H12:H60, lai katrā tabulas rindā tiktu veikti atbilstoši aprēķini
13. Ierakstīt šūnā I11 formulu, kas aprēķina skaitļa X2, kas dots šūnā C11, dalījumu ar koeficientu A, kurš glabājas šūnā B3
14. Izmantojot šūnas B3 absolūto adresi, pārkopēt formulu no šūnas I11 uz šūnu apgabalu I12:I60, lai katrā tabulas rindā tiktu veikti atbilstoši aprēķini
15. Ierakstīt šūnā D62 formulu, kas aprēķina visu skaitļu X1 summu no apgabala B11:B60
16. Ierakstīt šūnā D63 formulu, kas aprēķina vidējo vērtību skaitļiem X1 un X3 no apgabaliem B11:B60 un D11:D60
17. Formatēt F, G, H kolonnās iegūtos rezultātus tā, lai tiem būtu 3 decimālās zīmes aiz komata
18. Formatēt I kolonnā iegūtos rezultātus procentu formātā
19. Centrēt I kolonnas šūnu saturu
20. Sakārtot tabulas rindas pēc kolonnas “Skaitlis X1” tā , lai augšpusē būtu lielākie, bet apakšā – mazākie skaitļi
21. Apkārt apgabalam A10:I60 izveidot rāmi ar biezu līniju, saglabājot tievās līnijas tā iekšpusē
22. Šūnu apgabalā A62:D63 visām rakstzīmēm iestatīt zaļu krāsu
23. Pāriet uz darblapu “Dati diagrammai” un atlasīt datus, kas atrodas apgabalos A1:B1; A3:B6; E1; E3:E6
24. No atlasītajiem datiem izveidot stabiņu (column) diagrammu, kurai veikt šādu formatēšanu:

24.1. Pievienot virsrakstus: diagrammai – “Skaitļu X1 un X4 salīdzinājuma”; x asij – “Rindas apzīmējums”; y asij – “Vērtība”
24.2. Leģendu novietot virs diagrammas
24.3. Diagrammu novietot atsevišķā darblapā
24.4. Y ass virsrakstu noformēt tā, lai burti atrastos viens zem otra vertikāli
24.5. Mainīt datu sērijas noformējumu tā, lai skaitlis X1 tiktu attēlots zaļā krāsā, bet X4 stabiņi būtu aizpildīti horizontālām sarkanas krāsas līnijām

25. Darblapu ar diagrammu pārsaukt par “Diagramma”
26. Saglabāt veiktās izmaiņas un aizvērt lietotni Excel


 
2003. gada uzdevumi
Atpakaļ

1. uzdevums - praktiskais darbs ar Word (40 punkti)

1. Izveidot mapi "Ieskaite" skolotāja norādītajā vietā (1 p)

2. Programmā Paint izveidot zīmējumu, kurš būtu līdzīgs paraugā dotajam. Zīmējuma izmērs 3x3 cm (4 p)

3. Saglabāt zīmējumu mapē "Ieskaite", nosaucot to savā vārdā (2 p)

4. Uzlikt Word dokumentam šādus balto malu izmērus: augšā un apakšā 2,5 cm, kreisajā un labajā pusē 3 cm (2 p)

5. Ievietot izveidoto zīmējumu Word dokumentā paraugam atbilstošā vietā (2 p)

6. Word dokumenta pirmajā lapā ievadīt tekstu un noformēt to pēc iespējas līdzīgi dotajam paraugam, bet otrajā lapā izveidot tabulu pēc iespējas līdzīgi dotajam paraugam. Dokumentā jālieto 12 un 16 pt lieli burti, starprindu intervāli: single (tabulā) un 1,5 lines (vēstules tekstā). Rindkopas pirmās rindas atkāpe ir 2 cm. Vērtē šādus elementus:

◊ Firmas nosaukuma noformējums (3 p)
◊ Līnijas ievietošana (2 p)
◊ Teksta izlīdzināšana vēstulē (3 p)
◊ Fonta stili vēstulē (3 p)
◊ Starprindu intervāls (2 p)
◊ Rindkopu atkāpes (2 p)
◊ Uzskaitījuma zīmes (2 p)
◊ Simbolu ievietošana (1 p)
◊ Pāreja uz jaunu lapu (1 p)
◊ Tabulas struktūra un noformējums (5 p)
◊ Teksta noformējums tabulā (3 p)

7. Saglabāt Dokumentu mapē "Ieskaite", nosaucot to savā vārdā (2 p)

2. uzdevums - praktiskais darbs ar Excel (30 punkti)

1. Atvērt skolotāja norādīto datni un noglabāt to mapē "Ieskaite", nosaucot to savā uzvārdā (1 p)

2. Dotajā Excel tabulā lapā "Dati" atbilstošajās šūnās ierakstīt formulas, lai veiktu šādus aprēķinus

◊ Cik olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu ir 100 g vafeļu? (3 p)
◊ Cik kcal ir 100 g vafeļu, ja zināms, ka 1 g olbaltumvielu vai ogļhidrātu dod 4,1 kcal, bet tauku - 9,3 kcal enerģijas? (3 p)
◊ Maksimālo, minimālo un vidējo olbaltumvielu daudzumu 100 g vafeļu (3 p)
◊ Cik procentus no 15-18 gadus vecam jaunietim nepieciešamās enerģijas var uzņemt, apēdot 200 g vafeļu? (2 p)

3. Sakārtot datus par vafeļu šķirnēm alfabētiskā secībā pēc to ražotāja (2 p)

4. Sanumurēt datus (1 p)

5. Noformēt tabulu atbilstoši dotajam paraugam

◊ Uzstādīt atbilstošus izlīdzinājuma veidus (4 p)
◊ Uzstādīt atbilstošu fonta stilu (1 p)
◊ Uzstādīt atbilstošus skaitļa formātus (3 p)
◊ Uzstādīt atbilstošu ierāmējumu (1 p)

6. Attēlot grafiski datus par triju dažādu vafeļu šķirņu 200 g smagu paciņu uzturvērtību (2 p)

7. Iegūtajā grafikā atbilstoši paraugam veikt sekojošo

◊ Uzstādīt fona un figūru krāsojumu (3 p)
◊ Novietot leģendu (1 p)


 
2002. gada uzdevumi
Atpakaļ

1. uzdevums - praktiskais darbs ar Word (40 punkti)

1. Izveidot mapi "IeskaiteKlaseUzvārdsVārds" skolotāja norādītajā vietā.

2. Izveidot programmā Paint (vai citā pēc skolotāja norādījuma) zīmējumu, kurš līdzīgs paraugā dotajam (zīmējuma laukuma lielums 3 x 3 cm).

3. Saglabāt zīmējumu mapē ar nosaukumu "Ieskaite".

4. Uzlikt Word dokumentam sekojošus balto malu izmērus: augšā un apakšā 2 cm, kreisajā pusē - 3 cm, labajā pusē - 2,5 cm.

5. Ievietot izveidoto attēlu Word dokumentā vajadzīgajā vietā.

6. Tekstu rakstīt ar fontu izmēriem 14 pt un 16 pt, tabulā ar 11 pt; starprindu intervāls 1 un 1,5.

7. Uzrakstīt un noformēt tekstu līdzīgi kā paraugā.

8. Izveidot tabulu atbilstoši paraugam.

9. Gatavo tekstu nokopēt vēl 2 eksemplāros, iegūstot 1 dokumentu ar 3 lapām, kurās katrā ir viena vēstule. Otrajā un trešajā lapā adresāts jāmaina attiecīgi uz "Gati Bērziņu" un "Juri Balodi".

10. Saglabāt Word dokumentu mapē ar nosaukumu "IeskaiteKlaseUzvārdsVārds".

2. uzdevums - praktiskais darbs ar Excel (30 punkti)

1. Atvērt skolotāja norādīto datni. Ar nosaukumu "Ieskaite" saglabāt mapē, kura tika izveidota 1. uzdevumā.

2. Dotajā Excel tabulā paraugam atbilstošajās šūnās ierakstīt formulas, kas nepieciešamas, lai aprēķinātu:

◊ Katra dalībnieka rezultātu summu;
◊ Katra dalībnieka labāko rezultātu no 1. un 2. mēģinājuma;
◊ Katra dalībnieka 1. un 2. rezultāta attiecību procentos;
◊ Cik katra dalībnieka labākajam rezultātam pietrūkst līdz Latvijas rekordam;
◊ Visu dalībnieku 1. rezultātu vidējo vērtību;
◊ Visu dalībnieku 2. rezultātu vidējo vērtību.

3. Sakārtot dalībniekus pēc to summārajiem rezultātiem tā, lai tabulas augšpusē būtu labākie, bet apakšā - sliktākie rezultāti.

4. Sanumurēt dalībniekus iegūto vietu secībā.

5. Noformēt tabulu pēc dotā parauga:

◊ Uzstādīt atbilstošus izlīdzinājuma veidus;
◊ Uzstādīt atbilstošus fontu stilus;
◊ Uzstādīt atbilstošus skaitļu formātus.

6. Attēlot grafiski jebkuru 5 dalībnieku abus rezultātus, grafiku pievienojot Excel tabulai kā atsevišķu lapu.

7. Iegūto grafiku noformēt pēc dotā parauga:

◊ Uzstādīt atbilstošu līniju biezumu un krāsojumu;
◊ Uzstādīt atbilstošu virsrakstu novietojumu un fontu izmēru;
◊ Uzstādīt atbilstošu leģendas novietojumu un izmēru.

Atpakaļ